Illustrasjon av en tenkt fremtid for området rundt Kildal

Et levende Roa må ha plass til næringslivet

Lunner næringsforening er bekymret for fremtiden til den betydelige næringsvirksomheten som holder til i sentrum av Roa, dersom høringsforslaget til ny områderegulering for Roa vedtas slik den foreligger. Dersom det ikke legges til rette for vekst der de er, eller for relokalisering, vil konsekvensen være stagnasjon med nedleggelse eller “sakte død” som konsekvens.

Dette er en gjengivelse av vår høringsuttalelse til “Områderegulering for Roa.

En gjennomgang av den foreslåtte områdereguleringen for Roa, som ble lagt på høring med frist 28.02.2021, gir Lunner næringsforening grunn til bekymring for ivaretakelse og vekstmuligheter for det næringslivet som i dag er lokalisert i det «gamle» Roa sentrum, og for næringsutvikling på Roa generelt.

I dette området holder en rekke virksomheter hus, enkelte av dem med store plassbehov inne og ute. Det er bilforhandlere, bilverksteder, foruten Lupro og HRA med gjenvinningsstasjon, gjenbruksbutikk, kafe og omfattende produksjon av tjenester og varer.

Lunner næringsforening har forståelse for at disse virksomhetene har et avtrykk på omgivelsene som er lite forenelige med en utvikling av et mer boligvennlig område, slik planen legger opp til. Både det estetiske, men også støy, støv og trafikk av tunge kjøretøy, gjør at slik virksomhet er lite forenlig med fortettede boligformål.

Imidlertid er Lunner næringsforening bekymret for at vitale og levedyktige virksomheter kan stagnere og miste grunnlaget for sin virksomhet, dersom en ny plan hindrer at besittere kan vedlikeholde eiendommene sine. Foreningen er innforstått med at dersom man skal få til en transformasjon av et område, kan man ikke legge til rette for utvikling av den samme næringen man ønsker å få ut av området på sikt. Samtidig bør ikke reguleringer kvele næringsvirksomhet som har livets rett. Vi mener det bør være anledning til å gjøre reparasjon, vedlikehold eller erstatning av bygg/infrastruktur som sikrer at man kan videreføre dagens drift, dersom behovet for dette skulle oppstå, og videre drift ikke ville være mulig uten slike tiltak. Et eksempel er bygget der Lupro har sin gjenbruksbutikk og cafe. Dette består av en brakkerigg der behovene for utbedringer begynner å bli så store at videre drift nærmer seg uforsvarlig. Dersom dette er en virksomhet som skal fortsette, må bygget erstattes. Slik områdereguleringen fremstår nå, vil dette ikke være mulig.

Transformasjon av et område kan løses på flere måter. Der det offentlige disponerer eiendommer eller virksomhet, kan virksomheter flyttes til andre og mer egnede områder, og gjøre eiendommene tilgjengelige for utvikling. Et alternativ er at det offentlige går til ekspropriasjon eller utkjøp av eiendommer, og slik tvinge frem en endring i bruken av arealer. I tilfeller der en virksomhet vurderes å fullstendig blokkere ønsket utvikling av området, er dette en mulighet. Ser man imidlertid at transformasjonen kan skje gradvis og over tid, og markedskrefter kan bidra til utvikling, kan man la dette skje «organisk». I dette tilfellet vil enten en virksomhet opphøre fordi det ikke lenger er lønnsomt å drive den på det aktuelle stedet, eller at økte eiendomspriser gi muligheter for å veksle inn eksisterende eiendom i en annen, rimeligere eller mer hensiktsmessig eiendom.

For det sentrale Roa er det naturlig å tenke seg at transformasjonen vil kunne skje gjennom en kombinasjon av disse. For gjenvinningsstasjonen kan man beslutte å flytte denne. Stasjonen medfører mye og til dels tung trafikk, som infrastrukturen i området egentlig ikke er dimensjonert for å bære. Vi mener man i såfall må vurdere nøye hvordan man håndterer tilstøtende og komplementær virksomhet som gjenbruksbutikken til Lupro. De tre bilrelaterte foretakene er ulike i type. For noen av dem kan en relokalisering til bedre tilpassede områder bidra til vekst og utvikling av bedriften. For andre er nedbetalte anlegg med lang levetid vanskelige å erstatte uten at det skjer en vesentlig endring av eiendommens verdi. Imidlertid gjør dette at det vanskelig å se en klar strategi for å få til den transformasjonen planene legger opp til. Lunner næringsforening er redd for at man får en «limbo-situasjon» som gagner hverken næringsutviklingen eller området.

I og med at vi antar at Lunner kommune ikke har midlene eller viljen til å gjennomføre utkjøp eller ekspropriasjon, vil gjennomføring av planen fordre en «organisk» utvikling. Skal dette kunne lykkes, uten at det er virksomheters død som er drivkraften, må det legges til rette områder disse virksomhetene kan flytte til, områder som vil kunne bidra til vekst og utvikling. Her er det nærliggende å tenke at arealer i Roa sør, der vi allerede har bilforretninger og omsetning av tyngre maskiner, vil være et godt egnet. Vi vet at virksomhetene ønsker å være på Roa. Imidlertid ser vi at disse områdene, som i den nåværende planen har ulike former for næringsformål, med unntak av en eiendom er gjort om til boligformål. Dette mener vi er uheldig, fordi det låser mulighetene for en dynamisk transformasjon av Roa og utvikling for de vitale virksomhetene vi har der i dag.

Lunner næringsforening ønsker derfor at Lunner kommune:

  • Endrer formålene i planen slik at virksomheter kan gjøre tiltak i bygningsmassen som muliggjør opprettholdelse av virksomhet og arbeidsplasser.
  • Legger inn arealer innenfor Roa-planen som gir virksomhetene i Roa sentrum mulighet til å relokalisere virksomheten.
  • Tar initiativ til å samle eiendomsbesittere av aktuelle næringseiendommer til en dialog om utviklingsstrategier for Roa i et næringsperpektiv, gjerne i samarbeid med Lunner næringsforening.

Vennlig hilsen

Styret i Lunner næringsforening