Dette jobber vi med

Hvorfor bli medlem av Lunner Næringsforening?

Som medlem i Lunner næringsforening er din bedrift en del av et lokalt nettverk av bedrifter, et fellesskap som har som formål å sørge for at forholdene ligger til rette for næringsutvikling i Lunner kommune.

Næringsforeningen jobber innenfor fire kjerneområder:

  • Nettverksbygging, samarbeid og koordinering
  • Næringspolitikk
  • Kompetanse
  • Synliggjøring og markedsføring
Nettverksbygging, samarbeid og koordinering:

Nettverksbygging og samarbeid er ofte nøkkelen til bedre lønnsomhet og økt innovasjon. Jo mer du hjelper dine samarbeidspartnere til suksess, jo større er sjansene for egen suksess! Samarbeid og koordinering gir muligheter til å løfte oppgaver og og delta på arenaer og i markeder vi hver for oss er for små til – dette er spesielt viktig i en kommune med små aktører i et marked med mange store. Vi må bruke ressursene våre fornuftig, og samarbeide fremfor å utkonkurrere hverandre. Litt sunn konkurranse oss imellom skal vi ha, men utad i «den store verden» bør vi holde oss samlet.

  • Lunner Næringsforening skal bidra til at samarbeidsprosjekter blir etablert, og aktiviteter koordinert.
  • Lunner Næringsforening skal legge til rette for attraktive møteplasser for næringslivet. Dette innebærer å ta initiativ til aktiviteter og arrangere møter som blir arenaer der næringsliv kan møtes.
Næringspolitikk

Samspillet mellom offentlige myndigheter og næringslivet kan være avgjørende for næringsutviklingen i regionen. Lunner Næringsforening skal være en pådriver i lokal og regional næringspolitikk gjennom å være en høringsinstans i de politiske prosessene, og naturlig en sentral aktør i utviklingen av regional utviklingsplan.

Lunner næringsforening er en naturlig møtepart når kommunens politikere vil ha dialog med næringslivet. Påvirkning

Foreningen skal også være en pådriver for å styrke samspillet mellom ulike utviklingsaktører i regionen.

Kompetanse

Lunner næringsforening har som målsetting å bidra til at næringslivet i Lunner får økt kompetanse.

Vi ønsker å etablere fagråd for de ulike fagområdene. Gjennom gode prosesser i fagrådene, vil man få belyst behovet medlemsbedriftene har for kompetanse. Lunner Næringsforening, i samarbeid med for eksempel Hadelandshagen, vil legge til rette for kompetanseringer, kurs eller etterutdanning som medlemmene etterspør.

I tillegg skal foreningen legge til rette for samarbeid med Hadeland Videregående skole, Hadelandshagen, kommunen, Nav, og utviklingsaktører, med tanke på rekruttering og boattraktivitet.

Næringsutvikling, synliggjøring og markedsføring:

Lunner næringsforening skal jobbe for:

  • Synliggjøring og markedsføring av kommunens næringsliv, tjenester og kompetanse.
  • Synliggjøring og markedsføring av mulighetene for næringsutvikling i kommunen.
  • Bygge kommunens omdømme som «næringskommune.»
  • Knytte kontakter til næringsaktører i andre regioner.

Næringsforeningen skal jobbe for at medlemmene skal bli synlige på gratis flater som redaksjonell omtale og sosiale medier. Øvrig, betalt markedsføring vil gjennomføres etter økonomisk evne og behov.

Lunner Næringsforening ønsker innspill!

Er det noe du som næringsdrivende i Lunner kommune savner?

Har du noen ønsker om hvordan foreningen kan være til støtte for bedriftene i bygda vår?

Dersom du har innspill til temaer, nettverkssamlinger eller andre relevante saker.

Vi vil gjerne høre fra deg!