Velkommen til Årsmøte

Saksliste:
1 Valg av møteleder
2 Godkjenning av innkalling og saksliste
3 Valg av to personer til å signere protokollen fra årsmøtet
4 Styrets beretning
5 Gjennomgang av regnskap
6 Revisors beretning
7 Innkomne saker
8 Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, 1 revisor og valgkomite med 3 medlemmer.

Årsmøtet holdes på Lupro AS, Roalinna 28, 2740 Roa